Test proporcionality

TEST PROPORICONALITY NA POSÚDENIE OPRÁVNENÉHO ZÁUJMU PREVÁDZKOVATEĽA

vypracovaný v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“)
ČLÁNOK I.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE

 1. Identifikácia prevádzkovateľa:

Obchodné meno:        DUALITY REAL s. r. o.
Sídlo:                            Na pasekách 16, 831 06 Bratislava
IČO:                               46 822 321
DIČ:                              2023677315
IČ DPH:                                    SK 2023677315
Zapísaný:                     v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.:  83922/B
Tel. č.:                           +421949373129
E-mail:                          duality.real@gmail.com
web:                             www.novyhviezdoslavov.sk
(ďalej len "Prevádzkovateľ")

 1. Účel spracúvania: Ochrana majetku spoločnosti alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch – priestory vnútro-areálovej komunikácie, nachádzajúcej sa v lokalite projektu Nový Hviezdoslavov.
 2. Právny základ spracúvania: Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, tzn. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretie strany, ktorými sú v konkrétnom prípade aj osoby žijúce alebo vykonávajúce činnosť v lokalite projektu Nový Hviezdoslavov (t. j. v konečnom dôsledku aj dotknuté osoby).
 3. Kategória osobných údajov: Obrazové záznamy, fyzické podoby osôb  a prejavy správania sa a konania osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch. Bez rozpoznávania biometrických údajov.
 4. Lehota na vymazanie osobných údajov: Osobné údaje dotknutých osôb sa uchovávajú len po najkratšiu nevyhnutnú dobu,  najviac však 72 hodínodo dňa, v ktorom bol záznam vyhotovený, ak vyhotovený kamerový záznam nie je využitý na účely trestného konania, konania o priestupkoch alebo iného súdneho či správneho konania.
 5. Kategórie príjemcov: Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám, s výnimkou prípadov potreby preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, kedy môže byť kamerový záznam poskytnutý poskytovateľom právnych služieb (napr. advokátska kancelária), orgánom činným v trestnom konaní a súdu na základe osobitných právnych predpisov (napr. trestný zákon, civilný sporový poriadok, zákon o advokácii a pod.)
 6. Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie: Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
 7. Bezpečnostné opatrenia: Technické a organizačné opatrenia.

ČLÁNOK II.
IDENTIFIKÁCIA OPRÁVNENÉHO ZÁUJMU

 1. Aký je oprávnený záujem Prevádzkovateľa?

          Oprávneným záujmom – účelom je ochrana majetku a zdravia osôb nachádzajúcich v monitorovaných priestoroch – v lokalite projektu Nový Hviezdoslavov. Dôvodom pre stanovenie takéhoto účelu pre spracúvanie osobných údajov bol viacnásobný výskyt majetkových deliktov, ktorými došlo k odcudzeniu vecí vo vlastníctve osôb žijúcich v lokalite projektu Nový Hviezdoslavov alebo vo vlastníctve Prevádzkovateľa (napr. bolo odcudzené motorové vozidlo) alebo ktorými došlo k poškodeniu vecí nachádzajúcich sa v lokalite projektu Nový Hviezdoslavov (napríklad došlo aj k poškodeniu veci verejného významu – kanalizácie).

 1. Aký je rozsah spracúvania osobných údajov a aké spracovateľské operácie sa pri spracúvaní vykonávajú?

          Z jednotlivých kamier kamerového systému, rozmiestnených na stĺpoch v lokalite projektu Nový Hviezdoslavov, je zaznamenávaný obrazový materiál bez funkcionality rozpoznávania biometrických osobných údajov do záznamového zariadenia. V záznamovom zariadení sa zaznamenaný obrazový materiál nijakým spôsobom nespracúva, iba sa uchováva po maximálnu dobu uchovávania, určenú Prevádzkovateľom (lehota na vymazanie osobných údajov). V prípade potreby poskytnutia osobných údajov oprávneným príjemcom podľa bodu 1.6. (orgány činné v trestnom konaní, súdy, advokát) sa zaznamenaný obrazový materiál poskytuje prostredníctvom USB alebo DVD-RW.

 1. Kde sa nachádza záznamové zariadenie?

            Záznamové zariadenie je umiestnené v zaheslovanom počítačiv mieste Prevádzkovateľa bez funkcionality vzdialeného úložiska (bez Cloudu) a spolu s kamerami rozmiestnenými na stĺpoch v lokalite projektu Nový Hviezdoslavov vytvára uzavretý kamerový okruh chránený prístupovým heslom, ktorý je oddelený od počítačovej siete (LAN). Miesto umiestnenia záznamového zariadenia je prevádzkou / pracoviskom so zamedzením neodôvodneného prístupu.

 1. Ktoré osoby majú prístup k osobným údajom a komu sa osobné údaje poskytujú?

          Prístup k osobným údajom majú len poverené oprávnené osoby, ktoré pristupujú na miesto záznamového zariadenia výlučne za účelom získania relevantných a nevyhnutných obrazových materiálov za účelom ich ďalšieho zákonného použitia v trestnom, administratívnoprávnom, súdnom alebo inom obdobnom konaní, v prípade ak o poskytnutie takýchto obrazových materiálov požiada orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý disponuje povolením alebo príkazom na ich získanie, ak zákon takéto povolenie alebo príkaz vyžaduje, alebo ak Prevádzkovateľ týmto subjektom poskytne obrazové materiály v nevyhnutnom rozsahu z vlastnej iniciatívy v rámci určeného účelu (napr. pri podaní trestného oznámenia) alebo pre účely výkonu kontroly.

 

 1. Po akú dlhú dobu sú osobné údaje uchovávané v záznamovom zariadení a čo sa s nimi po uplynutí tejto doby stane?

          Doba uchovávania je stanovená ako lehota na vymazanie osobných údajov, pričom údaje (záznam) sa uchovávajú minimálnu potrebnú dobu tak, aby mohol byť splnený účel, pre ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Doba uchovávania je Prevádzkovateľom stanovená na 72 hodín. Následne sú v záznamovom zariadení tieto údaje automaticky vymazávané.
ČLÁNOK III.
TEST NEVYHNUTNOSTI VYUŽITIA OPRÁVNENÉHO ZÁUJMU PRÁVNEHO ZÁKLADU SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre dosiahnutie Prevádzkovateľom stanoveného účelu ?

          Áno. Bez takéhoto spracúvania, by stanovený účel nemohol byť splnený, nemohla by sa včas odhaľovať kriminalita, neexistovala by preventívna funkcia odhalenia kriminality. Zároveň by v ďalšom slede nebolo možné oprávnenými prijímateľmi (orgánmi činnými v trestnom konaní, súdmi) dohľadať a zabezpečiť dôkazový materiál, na základe ktorého by bolo možné objektívne a pomerne preukázateľne odhaliť a prešetriť skutky, napĺňajúce znaky trestného činu, priestupku alebo správneho deliktu, ohrozujúce majetok a zdravie fyzických osôb, majetok Prevádzkovateľa, verejný poriadok alebo iný záujem chránený Trestným zákonom, zákonom o priestupkoch, prípadne iným osobitným právnym predpisom.

 1. Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre dosiahnutie účelu inej osoby?

          Áno. Ochrana majetku a zdravia osôb nachádzajúcich sa v lokalite projektu Nový Hviezdoslavov ako i ochrana verejného poriadku je v konečnom dôsledku aj v záujme osôb nachádzajúcich sa v lokalite Nový Hviezdoslavov (a teda v záujme dotknutých osôb), ktorý v tejto lokalite vlastnia rodinné domy, pričom pri kúpe nehnuteľností v tejto lokalite (niektoré nehnuteľnosti predával priamo Prevádzkovateľ) im boli prezentované záruky, ktoré majú zamedziť protiprávnym konaniam iných tretích osôb. Rovnaký cieľ (účel) spracúvania osobných údajov aký má Prevádzkovateľ sa zároveň vzťahuje na úlohy, ktoré sú povinné plniť orgány činné v trestnom konaní a súdy, pričom tieto môžu pri plnení svojich zákonných úloh a funkcií využiť osobné údaje spracúvané kamerovým systémom Prevádzkovateľa.

 1. Existuje iný spôsob / možnosť ako dosiahnuť splnenie účelu aj bez použitia kamerového systému?

          Nie. Kamerový systém monitoruje celú vnútro-areálovú verejnú komunikáciu nachádzajúcu sa na parc. č. 380/920, ktorá je sama o sebe pomerne členitá (vedie naskrz celou lokalitou projektu Nový Hviezdoslavov) a predstavuje výmeru 18.627m2. Okrem iného je kamerovým systémom monitorovaný aj vstup do lokality projektu Nový Hviezdoslavov. Bez vynaloženia neprimerane vysokého a finančne náročného úsilia, kedy by napríklad nepretržité monitorovanie vykonávali fyzické osoby (čo je nemožné a nerealizovateľné), nie je splnenie účelu spracúvania iným spôsobom možné. Použitie kamerového systému je teda pre naplnenie účelu odôvodnené a žiaduce.

 

 1. Je nevyhnutná doba uchovávania osobných údajov?

          Áno. Monitorovanú skutočnosť, ktorá môže mať znaky protiprávneho konania nie je vždy možné zistiť ihneď. Jedná sa o dobu potrebnú na to, aby mohli na zistenú skutočnosť primerane reagovať kompetentné orgány a aby im mohol byť zaznamenaný materiál poskytnutý.
ČLÁNOK IV.
BALANČNÝ TEST

 1. Môžu dotknuté osoby očakávať, že budú monitorované kamerovým systémom a môžu teda očakávať, že ich osobné údaje budú spracúvané? Splnil si Prevádzkovateľ voči dotknutým osobám informačnú povinnosť?

          Áno. Prevádzkovateľ o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb kamerovým systémom informuje pred spracúvaním alebo najneskôr pri začiatku spracúvania označením monitorovaných priestorov a splnením informačnej povinnosti prostredníctvom Informačného memoranda (úplne na mieste spracúvania alebo čiastočne na mieste spracúvania v spojení s odkazom na úplné informácie, kedy Prevádzkovateľ zverejnil Informačné memorandum na webovom sídle projektu Nový Hviezdoslavov).

 1. Ovplyvňuje spracúvanie údajov nejakým spôsobom vzťah medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou?

          Nie. Hoci Prevádzkovateľ v minulosti predal niektorým dotknutým osobám niektoré nehnuteľnosti nachádzajúce sa v lokalite projektu Nový Hviezdoslavov, Prevádzkovateľ v súčasnosti nemá s dotknutými osobami žiadne obchodnoprávneho, pracovnoprávne alebo iné obdobné vzťahy, ktoré by boli ovplyvnené spracúvaním osobných údajov alebo ktoré by na spracúvaní osobných údajov akokoľvek záviseli.

 1. Sú osobné údaje získané priamo od dotknutej osoby alebo sú získané nepriamo?

          Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby. Zabezpečuje pritom označenie monitorovaných priestorov a splnenie si informačnej povinnosti prostredníctvom Informačného memoranda.

 1. Poškodilo by Prevádzkovateľa, ak by sa spracúvanie kamerovým systémom neuskutočnilo.

          Áno. Vzhľadom na existenciu majetkových deliktov v danej lokalite v predchádzajúcom období by sa znížila ochrana majetku Prevádzkovateľa, majetku a zdravia osôb nachádzajúcich (žijúcich) v lokalite projektu Nový Hviezdoslavov alebo bezpečnosti a verejného poriadku.

 1. Aké sú možné dopady spracúvania na dotknuté osoby?

          Jednotlivé kamery zachytávajú pohyb osôb v monitorovanom priestore, čím dochádza k zachyteniu ich fyzickej podoby a obrazových informácií o správaní a konaní zaznamenaných osôb. Týmto dochádza k spracovaniu takto získaných osobných údajov v situácii, že sú zachytené kamerami, u ktorých dochádza k uloženiu záznamu po dobu uchovania. Monitorovanie kamerovým systémom nie je neprimerane rušivé, nenarušuje sa ním podstatným spôsobom súkromie dotknutých osôb, keďže sa kamerovým systémom monitorujú primárne verejné priestory vnútro-areálovej komunikácie v lokalite projektu Nový Hviezdoslavov, automatizovane a v rozsahu minimálnom pre dosiahnutie účelu. K zaznamenaným údajom má prístup len obmedzený počet poverených oprávnených osôb, aj to výlučne v prípade nevyhnutnosti použitia obrazových materiálov pre účely v trestného, administratívnoprávneho, súdneho alebo iného obdobného konania. Dotknutým osobám ďalej v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nevzniká žiadna majetková ujma, nedochádza k ich diskriminácii, poškodeniu ich dobrého mena, dôstojnosti, či k narušeniu osobnej integrity. Cieľom balančného testu nie je zabrániť akýmkoľvek zásahom do práv a slobôd dotknutých osôb – inými slovami, balančný test môže dopadnúť v prospech Prevádzkovateľa aj za predpokladu, že sa istý dopad na dotknuté osoby zistí. Cieľom je zabrániť len neprimeranému dopadu na dotknuté osoby. V kontexte testu proporcionality má význam aj určenie rozsahu spracúvaných osobných údajov, osobitne so zameraním sa na to, či sa spracúvajú citlivé osobné údaje zvláštnej kategórie. V podmienkach Prevádzkovateľa k spracúvaniu takýchto osobných údajov nedochádza.

 1. Je pravdepodobné, že spracúvanie osobných údajov spôsobí dotknutej osobe neočakávané poškodenie alebo ohrozenie?

          Nie. Prevádzkovateľ nemá o takomto možnom dopade vedomosť a pravdepodobnosť vzniku takéhoto dopadu považuje za minimálnu až nulovú.

 1. Má dotknutá osoba možnosť namietať voči spracúvaniu?

          Nariadenie priznáva každej dotknutej osobe právo namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov a Prevádzkovateľ dotknuté osoby o tomto ich práve informoval prostredníctvom Informačného memoranda.

 1. Prijal prevádzkovateľ dodatočné bezpečnostné opatrenia v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

          Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje výhradne v automatizovanej podobe, bez automatického rozpoznávania a identifikácie dotknutých osôb. Prevádzkovateľ chráni informačné technológie, prostredníctvom ktorých je možné získať prístup k osobným údajom, ich umiestnením v chránenom priestore, ku ktorému má prístup len vymedzený okruh osôb. K osobným údajom majú prístup len osoby na základe poverenia Prevádzkovateľa, ktoré sú riadne poučené o svojich právach a povinnostiach v oblasti spracúvania osobných údajov a ktoré navyše pristupujú na miesto záznamového zariadenia výlučne za účelom získania relevantných a nevyhnutných obrazových materiálov za účelom ich ďalšieho zákonného použitia v trestnom, administratívnoprávnom, súdnom alebo inom obdobnom konaní, v prípade ak o poskytnutie takýchto obrazových materiálov požiada orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý disponuje povolením alebo príkazom na ich získanie, ak zákon takéto povolenie alebo príkaz vyžaduje, alebo ak Prevádzkovateľ týmto subjektom poskytne obrazové materiály v nevyhnutnom rozsahu z vlastnej iniciatívy v rámci určeného účelu (napr. pri podaní trestného oznámenia) alebo pre účely výkonu kontroly.  Oprávnené osoby sú zároveň zaviazané povinnosťou mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými prišli pri výkone svojej činnosti do styku, pričom táto povinnosť trvá aj po ukončení ich pracovného pomeru.
ČLÁNOK V.
VYHODNOTENIE TESTU PROPORCIONALITY
Pri spracovaní osobných údajov prostredníctvom kamerového systému dochádza k zásahu do práv subjektu údajov, ktoré sú ale vyvolané nevyhnutnosťou pri realizácii účelu spracovania, ktorý spočíva v ochrane majetku jednak Prevádzkovateľa, no zároveň i v ochrane verejného poriadku a  majetku, života a zdravia osôb, ktoré bývajú v lokalite projektu Nový Hviezdoslavov (t. j. v konečnom dôsledku ide aj o ochranu zdravia a majetku dotknutých osôb), pričom takúto ochranu nemožno zaistiť iným porovnateľným spôsobom. K zásahu do práv dotknutej osoby dochádza len v minimálnej miere. Riziko zneužitia uložených záznamov je regulované na minimum prostredníctvom prijatých technických a organizačných opatrení. Konkrétne sa jedná o to, že kamery zaznamenávajú monitorovaný priestor len v nevyhnutne potrebnom rozsahu, záznamy sú uložené len na nevyhnutne potrebný čas, záznamové zariadenie je umiestnené na pracovisku s obmedzeným prístupom. Možno teda konštatovať, že k zásahu do práv dotknutej osoby dochádza len v nevyhnutne potrebnom rozsahu s ohľadom na realizáciu účelu spracovania, ktorý nie je možné realizovať iným spôsobom. Riziká pre subjekt údajov sú eliminované prostredníctvom realizovaných technických a organizačných opatrení.
Z vyššie uvedeného Prevádzkovateľ záverom vyhodnotil, že práva a slobody dotknutej osoby neprevažujú nad oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa a oprávnenými záujmami tretích strán, ktorými sú v konkrétnom prípade aj osoby žijúce alebo vykonávajúce činnosť v lokalite projektu Nový Hviezdoslavov (t. j. v konečnom dôsledku aj dotknuté osoby).
Na základe vyhodnotenia odpovedí na otázky uvedené v článkoch II. až IV. Prevádzkovateľ urobil rozhodnutie, že je u neho daný oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb prostredníctvom kamerového systému v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a je oprávnený spracúvať tieto osobné údaje dotknutých osôb na právnom základe oprávneného záujmu.

 

V Bratislave, dňa: 01.01.2023

 

 

________________________________
DUALITY REAL s. r. o.
JUDr. Róbert Drobný, konateľ